Schowek Schowek (0) Przejdź do koszyka Koszyk (0)

Nowości

Powrót

Aktualności

Regulamin Noworocznego Konkursu Instargeo


Regulamin promocji (konkursu) pod nazwą
NOWOROCZNY KONKURS INSTARGEO

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest ANTONI ŁĘSZCZAK 'INSTAR-GEO', NIP: 7771163117, Os. Dąbrowszczaków 25/26, 62-020 Swarzędz.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Facebook oraz Instagram, ani z nimi związany. Serwis Facebook oraz Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika w związku z Konkursem (Promocją), co Uczestnik akceptuje biorąc w nim udział.
4. Uczestnik Konkursu przez wzięcie w nim udziału akceptuje niniejszy Regulamin.
5. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 09.01.2021 do dnia 16.01.2021. Lista nagrodzonych ogłoszona zostanie dnia 17.01.2021
6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://instagram.com/instargeo?igshid=1kdpc2rqct353 portalu Instagram.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do platformy Facebook oraz Instagram lub ograniczenia w ich działaniu oraz za zablokowanie strony Organizatora przez Facebook bądź Instagram.

Warunki udziału w Konkursie
8. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski i będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Uczestnik).
9. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie Profilu w serwisie Instagram oraz wykonanie zadania konkursowego.
10. Przez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności publicznie udostępnianych w Profilu, a także innych danych dobrowolnie przekazanych przez niego w celu przekazania nagrody.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

Zadanie konkursowe
12. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik umieści na stronie Organizatora na platformie Instagram jako komentarz do umieszczonego przez Organizatora zdjęcia odpowiedź na pytanie: "Jaki mebel antyczny chciałbym/chciałabym mieć w domu?". Tekst powinien rozpocząć się od wyrazu „Konkurs:”. Ilość zdań nie jest ograniczona.
13. Komentarz nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne zarówno w formie językowej, jak i graficznej. Komentarz nie może naruszać Standardów społeczności i Regulaminu usługi serwisu Instagram.

14. Nagrody otrzymują osoby, których komentarze zostaną ocenione najwyżej przez Organizatora.
15. Organizator dokonuje oceny według własnego uznania, biorąc pod uwagę w szczególności pomysłowość, styl i ogólne wrażenia towarzyszące odbiorowi zadania konkursowego. W celu dokonania oceny Organizator może powołać komisję konkursową.
16. Nagrodzeni zostaną Uczestnicy będący autorami 10 najwyżej ocenionych zadań konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagród i przyznania ich większej liczbie Uczestników.
17. Nagrodzeni zostaną wskazani na stronie Organizatora prowadzonej w serwisie Instagram.
18. Autorem komentarza powinien być Uczestnik, który umieszcza go w ramach Konkursu.

Nagrody
19. Nagrody prezentowane są na stronie Organizatora.
20. Nagrodzonym nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
21. Nagrodzony może zrzec się nagrody. Nagrodzony nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
22. Nagrodzony w terminie 14 dni od ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu powinien przekazać dane pozwalające na przesłanie mu nagrody, co obejmuje adres na terenie Polski. W wypadku nieprzekazania koniecznych danych lub podania danych niekompletnych czy błędnych, nagroda przepada.
23. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora w obrębie Polski.
24. Nagrodę stanowią przedmioty, których odtworzenie lub wymiana na inne identyczne w razie ich zniszczenia może być niemożliwa lub znacznie przewyższająca ich wartość. Organizator dołoży starań, aby doręczenie nagrody uczestnikowi przebiegło w sposób prawidłowy w tym, aby dotarły nieuszkodzone. Organizator powierzy w szczególności doręczenie przesyłki podmiotowi profesjonalnemu świadczącemu tego rodzaju usługi. W wypadku zniszczenia nagrody podczas przewozu, kradzieży lub innych okoliczności, które uczynią przekazanie nagrody niemożliwym, Organizator nie jest zobowiązany do przekazania takiego samego przedmiotu lub zapłaty jego równowartości. Organizator może jednak zaproponować inny przedmiot zamiast nagrody.
25. Uczestnik może wskazać sposób dostarczenia mu nagrody, a Organizator w miarę możliwości postąpi zgodnie z tym wskazaniem. Wskazany sposób nie powinien powodować kosztów znacznie odbiegających od zwykłych kosztów tego rodzaju usługi po stronie Organizatora. Uczestnik akceptuje, że w takim wypadku ryzyko przypadkowej utraty nagrody lub jej uszkodzenia ponosi Uczestnik od chwili powierzenia jej wybranemu przez niego przewoźnikowi (przedsiębiorstwu pocztowemu, kurierskiemu) lub innemu podmiotowi.

Inne
26. Regulamin niniejszy podlega ochronie prawnoautorskiej. Jego kopiowanie w całości lub w części bez zgody jest zabronione.

Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij